Kış Lastiği Zorunluluğu Genelgesi
<2;p>2;Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü<2;br />2;Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA<2;br />2;Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:<2;br />2;Telefon: Faks: 0312 203 12 83<2;br />2;E-posta: Internet Adresi: www.ubak.gov.tr<2;br />2;1/2<2;br />2;Sayı : B.11.0.KDG.0.17.00.02-225.09-22239 27/11/2012<2;br />2;Konu: Kış lastikleri<2;br />2;GENELGE<2;br />2;(2012/KDGM- 07 /DENETİM)<2;br />2; <2;br />2;08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2;Araçların Yüklenmesine <2;br />2;İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"2;in altıncı<2;br />2;maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her <2;br />2;yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiş <2;br />2;olup; bu konudaki mevzuatın, amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini ve uygulamada <2;br />2;oluşabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. <2;br />2;Buna göre: <2;br />2;(1) KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI<2;br />2;a) Kış lastiği; üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 ºC&tt2;nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu <2;br />2;artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış<2;br />2;desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış <2;br />2;lastiği yerine geçer.<2;br />2;b) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm <2;br />2;kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma <2;br />2;Yönetmeliği uyarınca "2;A"2; türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile <2;br />2;takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması <2;br />2;zorunludur.<2;br />2;c) Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm <2;br />2;lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur.<2;br />2;ç) Kamyonet, minibüs ve "2;A"2; türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin tüm lastikleri ile <2;br />2;yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin <2;br />2;kış lastiği olması zorunludur.<2;br />2;d) Her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemle ve <2;br />2;varsa Bakanlıkça belirlenen arttırımlı sürelerle sınırlı olmak üzere şehir içi taşımacılıkta kış <2;br />2;lastiği uygulaması ile ilgili hususlar ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili <2;br />2;Valiliklerce belirlenir ve uygulanır. Bu illerde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında bu <2;br />2;husus dikkate alınır.Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü<2;br />2;Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA<2;br />2;Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:<2;br />2;Telefon: Faks: 0312 203 12 83<2;br />2;E-posta: Internet Adresi: www.ubak.gov.tr<2;br />2;2/2<2;br />2;(2) DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR<2;br />2;Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; <2;br />2;a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin <2;br />2;yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin <2;br />2;yanaklarında ise (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.<2;br />2;b) Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış <2;br />2;lastiği olması zorunludur.<2;br />2;c) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin<2;br />2;okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilir. (Ek-1 Kış lastiği <2;br />2;sırt desenleri)<2;br />2;d) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa <2;br />2;dahi, sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. <2;br />2;(3) İDARİ MÜEYYİDE <2;br />2;Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan araç sahipleri <2;br />2;için, basım işlemi Bakanlığımızca sürdürülen ve denetimle görevli olan Kurumlara bilahare <2;br />2;gönderilecek olan "2;Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri <2;br />2;Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (655/KHK) İdari Para Cezası Karar Tutanağı"2;<2;br />2;kullanılarak "2;Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm <2;br />2;Toleransları Hakkında Yönetmelik"2;te belirtilen miktarda idari para cezası karar tutanağı <2;br />2;düzenlenir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine <2;br />2;kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir ve izin verilen yerleşim <2;br />2;yerinin adı söz konusu idari para cezası karar tutanağı üzerinde belirtilir.<2;br />2;İdari para cezası tatbik edilen tüm araçlar için kanıtlayıcı belge olarak ruhsat ve ehliyet <2;br />2;fotokopisi ile mümkünse fotoğraf temin edilir.<2;br />2;(4) YÜRÜRLÜK<2;br />2;Bu Genelge, Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki diğer hükümler saklı kalmak üzere 1 Aralık<2;br />2;2012 tarihinde yürürlüğe girer.Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü<2;br />2;Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA<2;br />2;Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:<2;br />2;Telefon: Faks: 0312 203 12 83<2;br />2;E-posta: Internet Adresi: www.ubak.gov.tr<2;br />2;3/2<2;br />2;Bu Genelge&tt2;de düzenlenen hususlar; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme <2;br />2;Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, <2;br />2;28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede <2;br />2;yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm <2;br />2;Toleransları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza <2;br />2;vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.<2;br />2;Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.<2;br />2;Binali YILDIRIM <2;br />2; Bakan<2;br />2;Ek-1 Kış lastiği sırt desenleri<2;br />2;DAĞITIM:<2;br />2;İçişleri Bakanlığı <2;br />2;(Emniyet Genel Müdürlüğü)<2;br />2;(Jandarma Genel Komutanlığı)<2;br />2;(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)<2;br />2;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı<2;br />2;Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı<2;br />2;Bölge Müdürlükleri<2;br />2;Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.<2;br />2;Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.<2;br />2;İlgili Sektör Kuruluşları<2;/p>2;
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.